استاندارد ISO/IEC 17025 پرینت

استاندارد   ISO/IEC 17025

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.
این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
قلمرو
منابع اصلی
واژگان فنی و تعاریف
الزامات مدیریتی
الزامات فنی
بندهای 4 و 5 محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.
الزامات مدیریتی: آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:
-          سازمان آزمایشگاه
-          نظام کیفی
-          کنترل اسناد
-          رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها
-          استفاده از پیمانکاران فرعی
-          خدمات خرید و تامین
-          خدمات به ارباب رجوع
-          شکایات
-          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق
-          اقدامات اصلاحی
-          اقدامات بازدارنده
-          ممیزی داخلی
-          بازنگری مدیریتی
الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر
-          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی
-          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی
-          تجهیزات
-          ردیابی اندازه‌گیری‌ها
-          نمونه برداری
-          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
-          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
-          گزارش‌دهی نتایج
اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد
 
 
 

 

برچسب ها:           
  ISO