مشتریان ISO/IEC 17025 پرینت

 

     
 

 

نوع گواهینامه

نام شرکت

ردیف

ISO/IEC 17025 

آزمایشگاه فارماکوگنوزی علوم پزشکی

1

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه عمومی علوم پزشکی

2

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه حیوانات علوم پزشکی

3

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ایمنوولوژی علوم پزشکی

4

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه رادیو فارماسی علوم پزشکی

5

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بافت شناسی و کشت سلولی علوم پزشکی

6

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فارماکولوژی علوم پزشکی

7

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه باکتری شتاسی علوم پزشکی

8

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سنتز علوم پزشکی

9

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه انگل شناسی علوم پزشکی

10

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی علوم پزشکی

11

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فرمولاسیون علوم پزشکی

12

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه متابولیسم دارو و بیوشیمی علوم پزشکی

13

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ژنتیک علوم پزشکی

14

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آنالیز دارویی علوم پزشکی

15

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم پزشکی

16

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سم شناسی علوم پزشکی

17

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت پلی استیل

18

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت ساج یدک خودرو

19

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه صنایع گاز زرانداز

20

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه لوازم خانگی فروزشگر سهند

21

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه کارخانه آدوپن پرشین پلاستیک

22

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه کارخانه تکدانه

23

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت موتوژن

24

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت دقت فراز آذر

25

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه پمپ توربین

26

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه شرکت سیم کابل آذر

27

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سازمان عمران شهرداری

28

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه بنیاد بتن

29

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه لوازم خانگی آذر برفاب

30

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آذربام تبریز

31

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه ماراویا

32

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سهند آسا

33

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه روژین

34

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه پیستون سازی ایران

35

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه آذر آوند

36

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه مواد غذایی صحت آزما

37

ISO/IEC 17025

آرد ساوالان

38

ISO/IEC 17025

آزمایشگاه عمران سنجش میزان

39

 

 

 
     

 

برچسب ها:     
  iso 17025  
   
  iso