لزوم استاندارد 17025 برای واحد های تولیدی

با توجه به بخش نامه صادر شده از طرف اقلیم کردستان عراق به طرف ها ی صادر کننده کالا، در خصوص اجباری بودن استاندارد 17025 برای آزمایشگاه های تست کننده انطباق کالا ، از تاریخ بیستم جولای 2014 ، آن دسته از واحدهای تولیدی که آزمایشگاهای آنان دارای استاندارد 17025 میباشد، نمونه اخذ شده جهت تطبیق انطباق در آزمایشگاه همان واحد تولیدی مورد بررسی قرار میگیرد و در غیر این صورت نمونه باید در آزمایشگاه دیگری که مورد تائیید بازرسان SGS میباشد مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد که هزینه های ارزی و ریالی قابل توجهی را به تولید کننده تحمیل خواهد نمود